Kundservice, vardagar 09:00-17:00:  090 - 12 95 50
Din varukorg

Hem
Resmål
Flyg
Aktiviteter
Thailand
Thailandtours
Kontakta oss
Startsida för Thailandtours
Varför åka med Thailandtours?
Bokningsinformation
Betalningsinformation
Resevillkor
Om Thailandtours
Kontakta oss
Vi hjälper dig att boka och planera din thailandsresa. Välkommen att kontakta oss!
» Skicka e-post
» Om Thailandtours
Vill du att vi
ska kontakta dig?
Namn:
E-post:
Telefonnummer:
Meddelande:

Skicka

Tillbaka
Skriv ut
Särskilda resevillkor Vulkan Resor Thailandtours

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.


1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra på uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.


1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.


1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.


1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 
1.5.1 Vid bokningstillfället skickas en bokningsbekräftelse till resenären med e-post. Om resenären önskar få bokningsbekräftelse och färdhandlingar hemskickade med post utgår en serviceavgift på 165 kr per bokning.


1.6 En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.


1.7 Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären skall vara noterade av säljare i färdhandlingen för att kunna åberopas.


1.8 Resenärer som inte utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på flygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

 

1.9 Vulkan Resor har rätt att ställa in enskilt flyg eller flygserie om kabinfaktorn (beläggningsgraden) på flyget understiger 70%.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.


2.1.1 Betalning av resans pris skall ske senast vid den tidpunkt som anges nedan. För beställning gjord:

 

Mer än 45 dagar före avresan.

Beställning skall bekräftas inom 5 dagar med en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften uppgår till 15% av resans pris. Resterande 85% av resans pris ska vara arrangören tillhanda senast 40 dgr före avresan. Notera att om betalning inte skett inom föreskriven tid förbehåller sig arrangören rätten att avboka resan.

 

39- 21 dagar före avresan.
Hela beloppet skall vara arrangören tillhanda senast dagen efter bokningstillfället.

 

Mindre än 21 dagar före avresan.
Hela beloppet skall erläggas i samband med beställningen.

 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

 
- Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

 
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

 
3.1.2 Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 30 dagar, före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris i avbokningskostnad.


3.1.3 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avresan skall resenären erlägga 60% av resans pris i avbokningskostnad.


3.1.4 Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.


3.2 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.


3.2.1 Avbeställning av resa
Avbeställning kan göras enligt följande: Kontakta Thailandtours på telefon 090-129550 (vardagar 09.00–17.00). Då kontoret är stängt kan avbokning göras på telefax 090-129580, avbokningen måste då skriftligen konfirmeras av Thailandtours för att vara giltig.


3.3
Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

 

3.4 Hotellalternativ där specificering av hotell sker efter bokningstillfället
Gäller i de fall där kunden bokar 2-stjärningt respektive 3-stjärningt hotellalternativ där hotell specificeras efter bokningstillfället.

Hotellalternativet ska presenteras av arrangören så snart som möjligt, dock senast 45 dagar innan avresa. Om kunden ej accepterar det föreslagna hotellalternativet, har kunden möjlighet att avboka researrangemanget utan kostnad, inom 48 timmar efter det att det hotellet presenterats. Se vidare under 13.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skäligt tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.


4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma p g a överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.


5.1.1 Förbehåll om ändringar
Arrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr.
Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.


5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.


Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.


5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.


Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.


Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.


5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.


Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:


1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndkrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.


Minimiantal
Enligt ovan punkt 5.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:


Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte en beläggningsgrad på 70% av charter serien uppnås, under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1, dvs 14 dagar.

 

5.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i tranportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

 

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ökar med 100 kr för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

 

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

 

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

 

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

 

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

 
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

 

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.


Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

 
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.


6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.


Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor.
Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denna har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.


7.1.1 Reklamation ska ske skriftligt senast två veckor efter hemkomsten från resan.
Adress: Thailandtours, Box 436, 901 09 Umeå eller med med e-post till info@thailandtours.se

 
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka till resans genomförande.

 

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

 

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denna för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

8.4.1 Endast flyg
Resenärer som köpt Endast Flyg är skyldiga att kontakta Thailandtours representant på resmålet senast 72 timmar före preliminärt hemresedatum, för att få hemresetiden bekräftad. Definitiva avgångstider kommer även att finnas tillgängliga på webbadress: www.thailandtours.se/avgangstider

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
10. Resenärens ändring av bokning
För varje ändring av en bokning som initieras av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 200 kr.
11. Tidtabell

Såvida inte annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för återkomst preliminära. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan. Definitiva avgångstider kommer även att finnas tillgängliga på webbadress: www.thailandtours.se/avgangstider


Om den definitiva avgångstiden eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen enligt meddelanden som sägs i föregående stycke avviker från de preliminära tiderna med mer än 12 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. (Resan räknas som påbörjad när incheckningen är klar). Frånträdandet skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångs- eller återkomsttiderna. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas.


Förändring av de preliminära avgångs- eller återkomsttiderna berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

12. Tilläggsarrengemang
Vid avbeställning av tilläggsarrangemang (utflykter, måltider, kvällsevenemang, etc) gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra arrangemang ej kan genomföras återbetalas erlagda utgifter för arrrangemanget.
13. Hotellalternativ där specificering av hotell sker efter bokningstillfället

Gäller i de fall där kunden bokar 2-stjärningt respektive 3-stjärningt hotellalternativ där hotell specificeras efter bokningstillfället.

13.1 2-stjärnigt hotellalternativ

Kunden garanteras boende på ett hotell av 2-stjärnig standard på någon av följande orter:

Karon Beach, Kata Beach, Kamala Beach eller Patong Beach på Phuket.

Kunden presenteras sitt hotellalternativ så snart som möjligt, dock senast 45 dagar innan avresa. Om kunden ej accepterar det föreslagna hotellalternativet, har kunden möjlighet att avboka researrangemanget utan kostnad, inom 48 timmar efter det att det hotellet presenterats.

De vid bokningstillfälet i beskrivning angivna hotellfaciliteterna är endast avsedda som en illustration av hotellets standard och kan ej garanteras.


13.2
3-stjärnigt hotellalternativ

Kunden garanteras boende på ett hotell av 3-stjärning standard på någon av följande orter: Karon Beach, Kata Beach, Kamala Beach eller Patong Beach på Phuket.

Kunden presenteras sitt hotellalternativ så snart som möjligt, dock senast 45 dagar innan avresa. Om kunden ej accepterar det föreslagna hotellalternativet, har kunden möjlighet att avboka researrangemanget utan kostnad, inom 48 timmar efter det att det hotellet presenterats.

 

De vid bokningstillfälet i beskrivning angivna hotellfaciliteterna är endast avsedda som en illustration av hotellets standard och kan ej garanteras.

14. Ej utnyttjad säng
I rummet/våningen får endast inkvarteras resenär som beställt hotellet. Resenären som beställt så att tom säng finns i rummet/våningen äger ej rätt att inkvartera annan person.
15. Bagage
Arrangören ansvarar ej för stöldbegärligt gods som till exempel kameror, smycken, kontanter etc. som har packats i bagaget.
16. Resenärer under 18 år
För resenärer under 18 år krävs ett speciellt intyg att målsman godkänner reseavtalet.
17. Kundregister

Kund- och reseuppgifter (omfattande namn, adress, telefon, och uppgifter om bokade reseprodukter). Uppgifterna behandlas internt för att effektivt samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsföringsändamål.

Vänligen meddela Thailandtours skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från registret.

18. Förbehåll
Thailandtours reserverar sig för korrekturfel i tryckta kataloger och webbpublicering.
Allmänna resevillkor för paketresor
1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att
fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som
skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i
avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.


1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för
denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer
innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll
om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt
informeras om ändringarna.


1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse
för resenären som sammanhänger med avtalet.


1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet
endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget
för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna
till varandra.


1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har
bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt
överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som
framgår av avtalet.


2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40
dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.


2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första
delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i
förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.


2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har
arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som
skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad
resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

 

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären
erlägga 5 % av resans pris.


3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före
avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.


3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före
avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.


3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären
betala hela resans pris.


3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och
inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela
resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid
avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.


3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att
avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad
resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad
han betalat för avbeställningsskyddet.


3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i
punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift
som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får
högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.


3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes
make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos
släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med
vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att
avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig
sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är
av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.


3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det
att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så
ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att
resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över
händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan
beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.


3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt
beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och
det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens
sällskap.


3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan
resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -
3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på
avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är
storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra
kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall
inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.


3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att
avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på
tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.


3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller
i färdhandlingarna.


3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt
ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor
för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag
eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte
av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören
eller återförsäljaren om överlåtelsen.


4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt
ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att
betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan
uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det
framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte
kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om
avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra
avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna
besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om
han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda
avtalet.


5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan
paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller
återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre
ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte
erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören
ställer in resan utan att resenären är skuld till det.


5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från
arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte
om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till
resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om
att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att
resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är
arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också
den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma
gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan
blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett
belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår
i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för
resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av
den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet
av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som
anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2
ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med
samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att
redovisa hur prishöjningen beräknats.
Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning
överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om
prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före
den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid
kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om
kostnadsminskningen överstiger 60 kr.


5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande
händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter
det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i
närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar
katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som
väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet
vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits
skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och  brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan
tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang
utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på
godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är
skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport
tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären
godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring
för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och
skadestånd.


6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har
resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på
ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde
förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från
skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på
någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje
stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.


6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren
förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),
luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193)
om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse
då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock
alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de
nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av
avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka
felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om
möjligt ske på resmålet.


7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller
återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall
arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att
finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som
lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan
och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra
inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan
arrangören häva avtalet.


8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom
försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot
någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.


8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt
informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga
under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som
gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för
resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,
försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av
brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass,
om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
återförsäljaren.


8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är
skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.
Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid
kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av
avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas
av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor
med följande branschförbund:
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
Föreningen Svenska Bilresearrangörer
Nätverket Svensk Turism (utom punkten om antal tillgängliga platser vid
annonsering i dagspress).
Vulkan Resor AB innehar IATA-licens och har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.
Om Thailandtours | Inloggning för kunder | Sitekarta
© Vulkan Resor AB - Webmaster: Mårten Fajers